ISO 9001-2015

9001:2015 6.3 Hoạch định sự thay đổi

Đăng bởi Cin Dar

Đây là một yêu cầu mới để đảm bảo rằng có quy trình và trình tự quản lý đối với các sự thay đổi trong tổ chức (Hoạch định sự thay đổi). Tổ chức của bạn nên xác định các rủi ro và cơ hội liên quan đến các sự thay đổi này.

Nội dung điều khoản

6.3  Hoạch định các thay đổi

Khi tổ chức xác định nhu cầu thay đổi đối với hệ thống quản lý chất lượng, thì những thay đổi này phải được thực hiện theo cách thức đã hoạch định (xem 4.4).

Tổ chức phải xem xét;

a) mục đích của những thay đổi và hệ quả tiềm ẩn của chúng;

b) tính toàn vẹn của hệ thống quản lý chất lượng;

c) sự sẵn có các nguồn lực;

d) việc phân công và phân công lại trách nhiệm và quyền hạn.

Những thay đổi có thể liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của bất kỳ quy trình nào, chẳng hạn như quy trình: đầu vào, nguồn lực, nhà cung cấp, nhân sự, hoạt động, kiểm soát, đo lường và đầu ra. Hoặc những sự thay đổi liên quan đến sản phẩm như thay đổi thiết kế, thay đổi nguyên vật liệu…

Các thay đổi nhằm mục đích có lợi nhưng cần được đánh giá để xác định là phù hợp và có thể đạt được. Ngoài ra, cũng cần tính đến các rủi ro và cơ hội mới được sinh ra từ các thay đổi này.

Khi có bất kì sự thay đổi nào, nó cần được truyền đạt cho các nhân viên trong tổ chức để đảm bảo sự nhận thức là giống nhau và xuyên suốt.

Bạn nên tìm kiếm và ghi lại bằng chứng rằng tổ chức của bạn đã lưu giữ thông tin dạng văn bản liên quan đến việc lập kế hoạch và thực hiện các thay đổi.

Vietnam Quality & Productivity Group (VQPG)
Website: https://vnproductivity.com
FB Fanpage: https://www.facebook.com/vnproductivity
FB Group: https://www.facebook.com/groups/vnproductivity

Thông tin tác giả

Cin Dar

Cin Dar hiện đang công tác tại một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, chuyên phát triển chuỗi cung ứng hàng hóa ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á, cũng như hỗ trợ đa dạng hóa chuỗi cung ứng ở khu vực. Với kinh nghiệm nhiều năm về các lĩnh vực Phát triển chuỗi cung ứng, Cải thiện Năng lực sản xuất và Quản trị chất lượng ở các tập đoàn Âu-Mỹ cũng như Nhật Bản.

Để lại bình luận

error: